Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
TestujKÁRU.cz
Čl. I. Preambule
DriveTeam s.r.o., IČ: 170 58 643, se sídlem Majdalenky 844/7, Brno-Lesná, 638 00 (dále jen
„Provozovatel“) poskytuje služby v podobě krátkodobého i dlouhodobého pronájmu
sportovních vozidel včetně zážitkových jízd s instruktorem. Tyto Všeobecné obchodní
podmínky jsou nedílnou součástí každé nájemní smlouvy uzavřené mezi DriveTeam s.r.o., IČ:
170 58 643, se sídlem Majdalenky 844/7, Brno-Lesná, 638 00, a nájemcem (dále také
Zákazníkem) sportovního vozidla.
Čl. II.
Předmět a podmínky nájmu
2.1. Předmětem nájmu bude krátkodobý nebo dlouhodobý pronájem sportovního vozidla dle
specifikace uvedené v nájemní smlouvě (dále jen „vozidlo“ nebo „sportovní vozidlo“)
Zákazníkovi.
2.2. Součástí Předmětu nájmu je také:
a) zákonné pojištění odpovědnosti vozidla z provozu na pozemních komunikacích („zelená
karta“),
b) havarijní pojištění se spoluúčastí nájemce ve výši 10 000,- Kč v případě škody do 100 000
kč a se spoluúčastí 10% v případě škody nad 100 000 kč, (toto pojištění platí pouze pro
zákazníka, který nebyl v době způsobené škody pod vlivem návykovích látek a byl způsobilý
řídit vozidlo na pozemních komunikacích, dle platných zákonů České Republiky),
c) dálniční známka platná v České republice,
d) mytí vozu po pronájmu
e) přistavení a odstavení vozu v Praze nebo v Brně u pronájmů delších 48 hodin. f) limitovaný
počet ujetých km dle vybraných typů pronájmů,
g)nadlimitní nájezd km je zpoplatněn dle platného ceníku 9,- Kč / km.
2.3. Součástí Předmětu nájmu není:
a) pohonné hmoty a provozní kapaliny ve vozidle,
b) opotřebení pneumatik ve výši nad 0,20 mm na každých ujetých 1000 km nájemcem,
c) defekty pneumatik,
d) použití dojezdové sady,
e) náhradní vozidlo v případě nehody či poruchy a jakékoli další poškození bez ohledu na
druh, vznik, způsob nebo charakter.
2.4. Provozovatel je povinen přistavit vozidlo Zákazníkovi s plnou nádrží pohonné hmoty.
Zákazník je povinen vrátit vozidlo opět s plnou nádrží pohonné hmoty. Pokud Předmět nájmu
nemá v době předání Provozovateli plnou nádrž pohonných hmot, budou tyto doplněny plně
na náklady Zákazníka.
2.5. Přistavení vozidla v Praze a v Brně je zdarma. Provozovatel si je oprávněn naúčtovat
peněžní částku za přistavení vozidla mimo Prahu a Brno. Tato částka nebude větší než 15
Kč/km od centra města.
2.6. Převzetí vozidla Provozovatelem od Zákazníka probíhá na předem smluvených místech v
Praze a v Brně zdarma. Na základě předchozí dohody lze odevzdat vozidlo i v jiném místě dle
přání Zákazníka. V takovém případě je tato skutečnost uvedena v nájemní smlouvě a účtuje se
sazba 15 Kč/km od centra města Prahy nebo Brno.
2.7. Vozidlo nemusí být vrácené čisté. V případě, že bude vozidlo při předání silně
znečištěno, je si Provozovatel oprávněn naúčtovat poplatek za umytí vozidla až do výše 5
000,- kč.
2.8. V případě zjištění poruchy, závady nebo poškození na vozidle při převzetí mimo místo,
kde bylo vozidlo přenecháno Zákazníkovi k užití, souhlasí Zákazník s ohodnocením vady,
poškození aj. odpovědným pracovníkem Provozovatele a zavazuje se tuto částku uhradit. V
případě odmítnutí úhrady škody Zákazníkem, Provozovatel zadrží kauci, a to do celkového
vyřízení ze strany pojišťovny.
Čl. III Rezervační podmínky a Storno podmínky rezervací
3.1. Zákazník si může telefonicky rezervovat druh vozidla, termín a dobu pronájmu u
Provozovatele prostřednictvím telefonního čísla + 420 605 149 737 nebo na e-mailové adrese
info@testujkaru.cz Platbu zákazník provede prostřednictvím e-shopu, který je přístupný z
internetových stránek www.testujkaru.cz na vlastní doméně https://eshop.testujkaru.cz
3.2. Rezervace se stane platnou na základě platby nájemného uskutečněné v plné výši ze
strany Zákazníka. Provozovatel je povinen Zákazníkovi potvrdit rezervaci vozidla a termínu.
3.3. Zákazník je oprávněn vybrat vozidlo z nabídky Provozovatele uveřejněné na jeho
webových stránkách: https://eshop.testujkaru.cz V odůvodněných případech, kdy nelze dodat
Zákazníkovipožadovaný typ nebo barvu vozidla, vyhrazuje si Provozovatel právo přistavit
Zákazníkovi srovnatelný předmět nájmu.
3.4. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku Zákazníka v odůvodněných případech.
Jako odůvodněný případ lze považovat zejména vážnou poruchu rezervovaného vozidla, či
jinou výjimečnou situaci tvořící překážku ve sjednaném nájmu. Zákazník má v takovém
případě nárok na vrácení peněž v plné výši. V případě že již za jeho objednávku proběhla
platba.
3.5. Právo stanovené včl. 3.4. je platné po celou dobu pronájmu. Zákazník se můžes
Provozovatelem domluvit na náhradním termínu pronájmu, případně na pronájmu jiného
obdobného vozu.
3.6. Storno nebo změna již vytvořené rezervace termínu na dlouhodobý nebo krátkodobý
pronájem je možná nejpozději 48 hodin před daným termínem a to pouze ve všední dny.
3.7. V případě storna nebo změny již vytvořené rezervace měně než 48 hodin před daným
termínem, má provozovatel nárok na 100% ceny rezervovaného krátkodobého či
dlouhodobého pronájmu.
Čl. IV. Doba pronájmu
4.1. Doba nájmu je buď krátkodobá (dále jen „Krátkodobý nájem“) nebo dlouhodobá (dále
jen „Dlouhodobý nájem“).
4.2. Krátkodobý nájem spočívá v zážitkové jízdě ve sportovním vozidle spolu s naším
instruktorem, a to v předem vymezené délce 20 kilometrů, 40 kilometrů a 50 kilometrů.
4.3. Dlouhodobý nájem spočívá v pronájmu sportovního vozidla v předem smluvené délce, a
to, 12 hodin, 24 hodin ve všední dny, 48 hodin a 48+ hodin ve všední dny, o víkendech i
svátcích.
4.4. Do doby pronájmu se nezapočítává čas na přistavení nebo odvoz vozidla včetně jeho
předání. V případě překročení doby pronájmu bez předchozího souhlasu Provozovatele, bude
účtován pronájem za další den dle platného ceníku.
4.5. Konkrétní doba nájmu bude vždy vymezena v nájemní smlouvě.
Čl. V.
Platební podmínky a nájemné
5.1. Zákazník je povinen uhradit za poskytnutou službu nájemné. Nájemné se hradí již v
rámci Rezervace (čl. I. těchto Všeobecných obchodních podmínek), a to prostřednictvím
platební brány nebo bankovním převodem na e-shopu www.testujkaru.cz
5.2. Provozovatel je oprávněn měnit výši nájemného, zejména s ohledem na obchodní trh a
služby.
5.3. Platbu je možné provést platební kartou online nebo převodem na účet.
5.4. Veškeré platby je možno provádět jak v českých korunách, tak i v hlavních světových
měnách (euro, dolar a libry) podle aktuálního kurzu. V případě platby cizí měnou bere
Zákazník na vědomí existenci bankovních poplatků spjatých s převodem cizí měny. Bankovní
poplatky jsou k tíži Zákazníka.
Čl. VI. Kauce
6.1. Kauce je finanční garancí Zákazníka poskytnutou Provozovateli pouze v případech
pronájmu vozidel bez instruktora. Kauce slouží k zajištění závazku Zákazníka plynoucího z
předmětu smlouvy o nájmu. Nájemce tuto částku zaplatí vždy vhotovosti nebo převodem na
účet provozovatele před zahájením pronájmu.
6.2. Standardní výše kauce je stanovena na 10.000,- Kč. V případě využití poukazu na
pronájem vozidla prostřednictvím slevových portálů nebo po domluvě s Provozovatelem je
výše snížené kauce stanovena na 5.000,-Kč. V případě škody na vozidle bude ke snížené
kauci připočteno 5 000,- Kč do výše standartní kauce 10 000,- Kč.
6.3. Provozovatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení požadovat složení vyšší kauce než
je standardní výše kauce..
6.4. Provozovatel je povinen vrátit Zákazníkovi kauci zpět vždy hotovosti nebo převodem na
účet, není-li písemně mezi
oběma smluvními stranami domluveno jinak.
6.5. Nárok na vrácení kauce vzniká pouze za předpokladu, že nedošlo k porušení smlouvy či
ujednání a Provozovatel nemá vůči Zákazníkovi žádné pohledávky. V opačném případě je
Provozovatel oprávněn kauci ponížit nebo zadržet do doby, než se prokáže konkrétní výše
způsobené škody. Výši dané škody určuje faktura za opravu vozu ze servisu nebo ze strany
pojišťovny Provozovatele ukončená a vyčíslená škodná událost.
6.6. Kauce může být zcela nebo zčásti použita Provozovatelem na náklady vzniklé porušením
smlouvy Zákazníkem (např. doplatek ceny při opožděném vrácení, smluvní pokuta, pokuta za
porušení pravidel silničního provozu) a dále na náhradu škody způsobené Zákazníkem, jako je
například nadměrné opotřebení pneumatik či jiné poškození na vozidle.
6.7. Zadržení nebo použití kauce nezbavuje Zákazníka povinnosti plnění vyplývajícího z
nájemní smlouvy.
Čl. VII. Dárkový poukaz
7.1. Dárkový poukaz je listina vystavená Provozovatelem, která opravňuje Zákazníka
vlastnícího dárkový poukaz k využití služeb, které již byly v plném rozsahu uhrazeny
prostřednictvím e-shopu www.testujkaru.cz nebo prostřednictvím slevových nebo akčních
portálů (dále jen „Dárkový poukaz“).
7.2. Platnost poukazu je vždy uvedena u příslušné varianty dlouhodobého nebo krátkodobého
pronájmu či zážitkové jízdy a je platná ode dne vystavení poukazu a přijetí platby. K čerpání
služeb na základě poukazu je nutné jeho předložení v nepoškozené a čitelné podobě a splnění
podmínek Provozovatele vztahující se k Předmětu nájmu, souhlas se Všeobecnými
obchodními podmínkami a Ochranou osobních údajů.
7.3. Držitel Dárkového poukazu je povinen s dostatečným předstihem, nejméně 1 0 dní před
plánovaným pronájmem, informovat Provozovatele o úmyslu čerpání Dárkového poukazu a
domluvit se následně v daném časovém úseku volný termín včetně náhradního s ohledem na
provoz Provozovatele.
7.4. V případě mimořádných okolností, které Provozovatel nezavinil a je-li čerpání služeb z
Dárkového poukazu nemožné, zejména v důsledku nehody vozidla, si Provozovatel vyhrazuje
právo poskytnout náhradní plnění dle výběru vlastníka poukazu a to ve stejné hodnotě, za
kterou byl poukaz pořízen. V případě rozdílu ceny jde tato cena k tíži provozovatele.
7.5. Dárkový poukaz lze vrátit 14 dní ode dne nákupu. Výměna Dárkového poukazu za
hotovost není možná.
Čl. VIII. Akce a slevy
8.1. Provozovatel poskytuje pravidelné speciální akce.
8.2. V případě, že si Zákazník pronajme vozidlo nejméně na 12 hodin, náleží mu 300 km
volného nájezdu.
Čl. IX. Další řidič
9.1. Nájemní smlouva se obvykle sjednává s jedním Zákazníkem (nájemcem), kterému bude
přenechán Předmět nájmu.
9.2. Každý další řidič je povinen splňovat podmínky pronájmu stanovené Provozovatelem a
souhlasit s obsahem Všeobecných obchodních podmínek a Ochrany osobních údajů. Za škody
a vozidlo odpovídá nájemce po celou dobu nájmu i v případě, že vůz přenechal jinému řidiči.
Čl. X
Práva a povinnosti Zákazníka/nájemce
10.1. Předmět nájmu bude přenechán výlučně osobě, která v den předání Předmětu nájmu
dovršila požadovaný věk uvedený konkrétně u Předmětu nájmu.
10.2. Zákazník je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, zejména pravidla
silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku či zdraví.
10.3. Zákazník je povinen účastnit se krátkého školení řízení vozidla zprostředkované
Provozovatelem za účelem seznámení se se základy řízení toho konkrétního vozidla.
10.4. Zákazník je povinen mít u sebe po celou dobu nájmu nejméně 2 platné doklady, a to
platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a řidičský průkaz příslušné
skupiny platné v České republice. V ojedinělých případech může být požadováno předložení
dalších dokladů za účelem ověření totožnosti.
10.5. Osobní doklady stanovené v čl. 9.4. je povinen Zákazník kdykoliv na základě žádosti
předložit Provozovateli ke kontrole.
10.6. Zákazník se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky prokazatelně spáchané v době nájmu,
a to do 7 dnů od doručení výzvy Provozovatelem. Zákazník je povinen předat vozidlo ve
stavu, v jakém jej převzal.
10.7. Zákazník není oprávněn přenechat užívání vozidla třetí osobou za úplatu bez
předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Za každé jednotlivé porušení tohoto
ustanovení je Zákazník povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
10.8. Zákazník je oprávněn užívat vozidlo v souladu s nájemní smlouvou pouze na území
České republiky. Cesta do zahraničí je povolena pouze s předchozím souhlasem
Provozovatele. Za každé jednotlivé porušení tohoto ustanovení je Zákazník povinen uhradit
Provozovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
10.9. Zákazník není oprávněn užívat vozidlo na zákonných plochách, na kterých neplatí ust.
zákona o provozu na pozemních komunikacích (např. Letiště, automobilové okruhy, zákazy
vjezdu apod.) nebo je vozidlo používáno v rozporu s ujednáním nebo stanovenými
podmínkami (vypnutí bezpečnostních systémů). Za každé jednotlivé porušení tohoto
ustanovení je Zákazník povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
Čl. XI.
Práva a povinnosti Provozovatele
11.1. Provozovatel je povinen pojistit vozidlo pro případ poškození nebo zničení v důsledku
havárie, poškození nebo zničení v důsledku živelné události.
11.2. Provozovatel je povinen zajistit v plném rozsahu servis vozidla. Servisem se pro účel
nájemní smlouvy rozumí provádění pravidelných garančních a pogarančních prohlídek dle
servisního plánu a preventivní prohlídky vozidla.
11.3. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout předání vozidla Zákazníkovi, a to i bez
udání důvodů. V takovém případě bude částka za pronájem vrácena po odečtení veškerých
nákladů spojených s přípravou realizace pronájmu, rezervací a přistavením vozidla na
bankovní účet Zákazníka.
Čl. XII. Odpovědnost za škodu
12.1. Zákazník je povinen Provozovateli nahlásit každou škodní událost, a dále i takovou, při
níž nedojde ke škodě na vozidle, poškození nebo jeho zničení, ale např. odcizení vozidla nebo
jeho části. Zákazník spolu s Provozovatelem potom škodní událost ohlásí také Policii ČR.
Zákazník tak zajistí soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů.
Zákazník je povinen zajistit zejména řádné sepsání protokolu o nehodě a dalších potřebných
dokumentů k uplatnění náhrady škody u pojišťovny Provozovatele. Zákazník je povinen
spolupracovat s Policii ČR nebo s policii jiného statu ve kterém se událost stala, zejména na
provedení dechové zkoušky na alkohol nebo jiných testů na omamné látky. Zákazník je
povinen veškeré tyto dokumenty, případně jejich kopie, vydat bez zbytečného odkladu
Provozovateli. Pokud tak neučiní do 3 dnů ode dne
odeslání písemné výzvy ze strany Provozovatele, zavazuje se Zákazník uhradit vzniklou
škodu v plné výši.
12.2. O této povinnostech stanovených v čl. 12.1. je Zákazník ze strany Provozovatele předem
výslovně poučen. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn
proti Zákazníkovi.
12.3. Náhrada škody je vymáhaná po všech nájemcích/Zákaznících nájemní smlouvy bez
ohledu na to, zda byli povinni složit kauci před začátkem pronájmu. Není-li škoda na vozidle
ohlášena příslušné pojišťovně jako škodná událost, hradí se škoda z vratné kauce na základě
skutečné ceny opravy škody, cenu stanovuje faktura za opravu vozu ze servisu, kde byl vůz
opraven.
12.4. Zákazník je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, které vznikly na
vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu.
12.5. Zákazník je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezajištění
pachatele nehody, nebo při jakémkoliv poškození nebo odcizení vozidla a jeho příslušenství,
či v případech, kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit spoluúčast
uvedenou v předmětu pronájmu a zaplatit odtah do Provozovatelem určené opravny.
12.6. V případě, že dojde k poškození nebo zničení vozidla vlivem alkoholu nebo jiné
omamné a psychotropní látky či léků nebo ke krádeži provedené nezjistitelným způsobem
nebo za použití originálního klíče, je Zákazník povinen uhradit Provozovateli škody ve výši
pořizovací ceny vozidla, a to ke dni nákupu vozidla a dále náhradu ušlého zisku spočívající v
úhradě sazby denního nájemného do doby, než bude celá škoda uzavřena odpovědnými
orgány, institucemi a Provozovatelem. Za den uzavření škody se považuje den, který
Provozovatel písemně oznámí Zákazníkovi.
12.7. Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání Předmětu nájmu od Provozovatele
podvodným jednáním či za využití smyšlených či nepravdivých údajů nebo lsti, při vrácení
poškozeného vozidla, v případě odcizení vozidla společně s doklady vozidla nebo poskytnutí
vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele, je Zákazník povinen
uhradit na základě písemné výzvy Provozovateli do 3 dnů smluvní pokutu ve výši 100 000,-
Kč za každý případ a zároveň je povinen uhradit škodu ve výši pořizovací ceny vozidla a dále
náhradu ušlého zisku spočívajícího v úhradě sazby denního nájemného do doby, než bude
celá škoda uzavřena odpovědnými orgány, institucemi a Provozovatelem. Za den uzavření
škody se považuje den, který Provozovatel písemně oznámí Zákazníkovi.
12.8. Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody, smluvní pokuty, správní pokuty a
všechny další oprávněné pohledávky za Zákazníkem mohou být Provozovatelem čerpány z
kauce.
12.9. Zákazník je povinen uhradit Provozovateli případné veškeré oprávněné nároky a srážky
pojišťovacího ústavu, u kterého je vozidlo pojištěno a to dle příslušných pojistných podmínek
vozidla.
12.10. Zákazník hradí náklady spojené s vyzvednutím vozu ze servisu po jeho opravě.
12.11. Zákazník bere na vědomí a bez námitek souhlasí, že pro případ neplacení nájemného,
při nevrácení vozidla ve sjednaném termínu, nebo při porušení smluvních podmínek, je
Provozovatel oprávněn pronajaté vozidlo okamžitě odebrat či použít pro vyhledání a odebrání
vozidla agentury oprávněné k těmto činnostem s tím, že náklady jdou v plné výši k tíži
Zákazníka. Zákazník dále bere na vědomí, že nevrácení vozidla bude celá záležitost předána
orgánům činným v trestním řízení. Smluvní pouta v takových případech činí za každý den
prodlení 100 000,- Kč
12.12. Zákazník podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškeré zjevné vady, stížnosti a
připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být Zákazníkem uplatněny nejpozději při
převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, případně předávacím protokolu.
Čl. XIII.
Pojištění vozidla, havárie, asistence
13.1. Provozovatel prohlašuje, že každé vozidlo, které je Předmětem nájmu, má uzavřené
pojištění odpovědnosti vozidla dle zákona o pozemních komunikacích. Havarijní pojištění se
spoluúčastí nájemce ve výši 10 000,- Kč v případě škody do 100 000 kč a se spoluúčastí 10%
v případě škody nad 100 000 kč, (toto pojištění platí pouze pro zákazníka, který nebyl v době
způsobené škody pod vlivem návykovích látek a byl způsobilý řídit vozidlo na pozemních
komunikacích, dle platných zákonů České Republiky) Potvrzení o uzavřeném zákonném
pojištění odpovědnosti bude předáno Zákazníkovi spolu s ostatními dokumenty při předáním
vozidla prvního dne nájmu.
13.2. V případě závady, kterou se rozumí jakákoliv indikace závady bez ohledu na její
závažnost a povahu je Zákazník povinen vozidlo zastavit a kontaktovat ihned Provozovatele.
13.3. V případě havárie nezaviněné Zákazníkem je služba asistence poskytnuta dohodou.
13.4. V případě havárie nebo poškození vozu, nevzniká Zákazníkovi nárok na zajištění
náhradního vozidla ani na vrácení částečného plnění z nevyčerpané délky pronájmu či kauce.
Čl. XIV. Ukončení smlouvy
14.1. Zákazník, který je fyzickou osobou, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů
do 14 dnů od data provedené objednávky a to písemnou formou na adresu sídla společnosti
uvedenou výše. Pro přiznání práva je rozhodné datum podání uvedené otiskem razítka
poskytovatele poštovních služeb.
14.2. Provozovatel má právo ukončit smlouvu v případě porušení smlouvy či dalších ujednání
Zákazníkem, a to kdykoliv, bez nároku Zákazníka na vrácení povinné části nájemného za
nevyčerpaný předmět nájmu.
14.3. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude ani po dodatečné
výzvě uhrazeno nájemné do 3 dnů ode dne výzvy Zákazníkovi.
Čl. XV. Závěrečná ustanovení
15.1. Prohlášení o ochraně osobních údajů je nedílnou součástí těchto Všeobecných
obchodních podmínek a nájemní smlouvy a je také k dispozici na webových stránkách
Provozovatele.
15.2. Zákazník se podpisem smlouvy o nájmu zavazuje dodržovat ustanovení těchto
Všeobecných obchodních podmínek a zavazuje se uhradit veškeré škody a nároky
Provozovatele vzniklé jejich nedodržením (bez ohledu na zavinění Zákazníka).
15.3. Dodatečné změny vyžadují vždy písemný souhlas Provozovatele. Nájemce souhlasí s
uložením jeho osobních údajů do databáze nájemců automobilů.
15.4. Dostane-li se Zákazník do prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku dle smlouvy o nájmu
a těchto Všeobecných obchodních podmínek, je povinen uhradit Provozovateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den z prodlení.
15.5. Je-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo
neúčinné, nebo se s takovým sta, namísto neplatného ustanovení nastoupí nové, jehož smysl
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností anebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8.1. 2023
V Praze dne 20.5. 2023

8/8

Příloha 1:

Formulář pro odstoupení od smlouvy o koupi Dárkového poukazu a žádost o vrácení uhrazené ceny

Tímto odstupuji od smlouvy o koupi Dárkového poukazu a žádám o vrácení uhrazené částky na bankovní účet.

Údaje o zákazníkovi:
Jméno a příjmení: ................................................................... Referenční číslo Dárkového poukazu: ..............................................................

Údaje k vrácení předplacené částky na následující bankovní účet:

page9image41575984

Majitel účtu:
IBAN:
BIC / SWIFT:
Číslo účtu: ................................... / Bankovní kód:................................ Potvrzuji správnost mých uvedených údajů.

........................................................................ ...................................... ......................................

Žádost o navrácení zůstatku v rámci odstoupení od smlouvy ve 14ti denní lhůtě od zakoupení je vrácení částky bezplatná. Finanční částka bude vrácena do čtrnácti (14) dnů po vrácení Dárkového poukazu nebo poté, co jste prokázal/a že jste nám zaslal/a tuto žádost řádně vyplněnou.

Místo, datum: ............................. ...................................... Podpis odstupujícího