Podmínky ochrany osobních údajů

PROHLÁŠENÍ A PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TESTUJKÁRU. cz

Čl. I. Preambule

Správcem osobních údajů je DriveTeam s.r.o., IČ: 170 58 643, se sídlem Majdalenky 844/7, Brno- Lesná, 638 00, e-mail: patrik.otruba@driveteam.cz, tel.č.: +420 605 149 737 (dále jen „Správce“), který poskytuje služby v podobě krátkodobého i dlouhodobého pronájmu sportovních vozidel včetně zážitkových jízd s instruktorem.

Tento dokument „Prohlášení a podmínky ochrany osobních údajů“ je nedílnou součástí každé nájemní smlouvy uzavřené mezi DriveTeam s.r.o., IČ: 170 58 643, se sídlem Majdalenky 844/7, Brno-Lesná, 638 00, a zákazníkem. Zákazník se pro účely tohoto dokumentu považuje za subjekt ochrany osobních údajů (dále také „nájemce“ nebo „subjekt údajů“).

Správce tímto plní svoji informační povinnost vůči Subjektu údajů ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27.04.2016 č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).

Čl. II.
Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů Subjektu údajů je jeho souhlas dávaný tímto Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Souhlas Subjektu údajů je učiněn podpisem tohoto prohlášení.

Čl. III. Kategorie osobních údajů

3.1. Osobní údaj je jakákoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména Zákazníků a uživatelů webové stránky Správce, smluvních partnerů Správce a dalších osob, jejichž osobní údaje Správce zpracovává.

3.2. Správce zpracovává pravidelně následující osobní údaje Subjektu údajů:

a) jméno a příjmení;
b) datum narození;
c) bydliště/trvalý pobyt;
d) telefonní číslo;
e) e-mailová adresa;
d) číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu;

3.3. Správce není oprávněn zpracovávat žádné další osobní údaje Subjektu údajů, zejména není oprávněn zpracovávat citlivé údaje o Subjektu údajů. K takovémuto zpracování je povinen si Správce obstarat výslovný písemný souhlas Subjektu údajů.

page1image1884824112

1/5

Čl. IV.
Způsob zpracování osobních údajů

4.1. Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů elektronicky, zejména v rámci tvorby nájemní smlouvy a předávacího protokolu. Dále Správce tyto dokumenty uschová vytištěné ve své kanceláři v uzamykatelné skříňce.

4.2. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou nutné zejména pro vyplnění smlouvy o nájmu a protokolu o předání a převzetí vozidla. Správce je oprávněn zpracovávat také osobní údaje z kamerového systému, který se nachází v sídle Správce údajů.

4.3. Subjekt údajů souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Správce na elektronickou adresu Subjektu údajů a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Správcem na elektronickou adresu Subjektu údajů.

4.4. Správce je oprávněn shromažďovat informace o návštěvnících jeho webové stránky (https://www.testujkaru.cz/) v případě, že Subjekt údajů sám dovolí komunikovat se Správcem přímo pomocí e-mailu a/nebo formuláři pro zpětnou vazbu.

4.5. V případě, že Subjekt údajů navštíví profil Správce na sociálních sítích, zaznamenají webové servery Správce pouze ty osobní údaje Subjektu údajů, které sám povolí zaznamenat.

4.6. Správce nejmenoval speciálního pověřence pro ochranu osobních údajů.

Čl. V.
Účel zpracování osobních údajů

5.1. Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro zaslání daňových dokladů příslušnému Finančnímu úřadu v ČR, uzavírání smlouvy o nájmu sportovního vozu a dále také pro zasílání obchodních sdělení či jiných marketingových aktivit Správce vůči Subjektu údajů.

5.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení GDPR.

Čl. VI.
Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou osobní údaje Subjektu údajů u Správce uloženy, činí 3 roky, nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování) Subjektem údajů.

Čl. VII.
Pasivní a aktivní shromažďování informací

7.1. Správce oznamuje v souladu s čl. 13 Nařízení GDPR, že v rámci pohybu na webových stránkách Správce může dojít k pasivnímu shromažďování určitých anonymních údajů pomocí různých technologií, zejména cookies, internetové tagy nebo webové signály (web beacons).

7.2. Správce oznamuje v souladu s čl. 13 Nařízení GDPR, že v rámci pohybu na webových stránkách Správce může dojít k pasivnímu shromažďování navigačních údajů (protokolových souborů (log files), serverových protokolů (server logs) či sledu kliknutí (clickstream).

7.3. Správce však pasivnímu shromažďování informací dle bodu 7.1. a 7.2. není schopen zabránit a 2/5

page2image1466647952

Subjekt údajů je tak povinen toto shromažďování strpět přenos některých těchto anonymních informací, zejména URL adresa webové stránky, ze které Subjekt údajů přišel, IP adresa a verze prohlížeče, kterou právě používá Správce údajů.

7.4. Správce je oprávněn takto shromážděné informace dále používat ke zdokonalení obsahu jeho webových stránek, k nastavení stránek dle preferencí Subjektu údajů, ke sdělování informací, pro účely marketingu a průzkumu, a pro jakékoliv další specifikované účely.

7.5. Správce je oprávněn plně využívat všech informací získaných prostřednictvím webových stránek, které nemají formu osobních identifikačních údajů. Jestliže Subjekt údajů poskytne osobní identifikační údaje na webových stránkách Správce, může pak spojovat takové informace s dalšími aktivně shromážděnými informacemi, pokud v okamžiku jejich shromažďování nebude specifikováno jinak.

Čl. VIII. Příjemci osobních údajů

8.1. Příjemcem osobních údajů Subjektu údajů je primárně Správce.

8.2. Správce je oprávněn ve výjimečných případech poskytnout osobní údaje Subjektu údajů i jiným příjemcům, a to výhradně:

a) smluvním partnerům, které Správce používá k podpoře svých obchodních aktivit (např. platební služby, technická podpora, dodávková služba a finanční instituce), přičemž v tomto případě bude od těchto třetích stran požadovat, aby souhlasily, že s těmito informacemi budou zacházet v souladu s tímto Prohlášením a podmínkami ochrany osobních údajů;

b) veřejným orgánům České republiky, pokud o ně požádají.

Tito příjemci budou poskytnuté osobní údaje Subjektu údajů využívat výlučně ke stejných účelům jako Správce, pokud nebude stanoveno jinak.

8.3. Jiným příjemcům, než jsou uvedeni v bodě 8.2. je Správce oprávněn osobní údaje Subjektu údajů poskytnout jen tehdy, pokud k tomu Subjekt údajů vysloví písemný souhlas.

Čl. IX.
Práva Subjektu údajů

9.1. Za podmínek stanovených v Nařízení GDPR má Subjekt údajů právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům. Subjekt údajů může na základě žádosti adresované Správci získat informace (potvrzení), zda jsou či nejsou osobní údaje Subjektu údajů zpracovávány a pokud jsou, pak má práv na tyto osobní údaje získat a zároveň má právo tento získat následující informace:

a) účely zpracovávání;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;
e) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Subjektu údajů.

9.2. Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů, pokud se domnívá, že jsou Správcem zpracovávány nepřesné osobní údaje. Správce je povinen se žádostí týkající se opravy osobních údajů zabývat a o výsledku Subjekt údajů vyrozumět.

3/5

9.3. Subjekt údajů má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze Správce. Správce je povinen zlikvidovat osobní údaje Subjektu v případě, že bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení GDPR.

9.4. Právo na výmaz není absolutní právo, které by dávalo Subjektu údajů možnost žádat kdykoli o vymazání osobních údajů. Vždy to musí být v souladu s podmínkami Nařízení GDPR.

9.5. Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

a) popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl Správce přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) osobní údaje Subjektu údajů již Správce nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) Subjekt údajů hodlá uplatnit právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

9.6. Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku vůči zpracování osobních údajů Správcem. 9.7. Subjekt údajů je oprávněn kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů

daných Správci.

9.8. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Subjekt údajů je může odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním písemného neformálního sdělení na e-mailovou adresu Správce patrikotruba@icloud.com

9.9. V případě, že se bude Subjekt údajů domnívat, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno jakékoliv ustanovení Nařízení GDPR, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Čl. X.
Práva a povinnosti Správce

10.1. Správce je povinen zajistit odpovídající opatření k ochraně osobních identifikačních údajů při jejich přenosu od Subjektu údajů, zejména před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, prozrazením a neautorizovaným přístupem, odhalením, pozměněním nebo zničením.

10.2. V případě, že dojde nezávisle na vůli Správce k incidentu dle bodu 10.1., je povinen Správce přijmout všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku škody.

4/5

Čl. XI. Povinnosti Subjektu údajů

V souladu s platnými ustanoveními Nařízení GDPR není povinen Subjekt údajů poskytnout osobní údaje Správci. Poskytnutí osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy o nájmu.

Čl. XII. Závěrečné informace

12.1. V případě, že Subjekt údajů bude mít otázky, připomínky nebo obavy ohledně tohoto Prohlášení a podmínek ochrany osobních údajů, může tento Správce kontaktovat v souladu s kontakty uvedenými na webových stránkách Správce www.testujkaru.cz nebo konkrétně u Správce:

DriveTeam s.r.o.,
IČ: 170 58 643,
se sídlem Majdalenky 844/7, Brno-Lesná, 638 00
e-mail: patrik.otruba@driveteam.cz
tel.č.: +420 605 149 737.

12.2. Pokud dojde ke změně tohoto Prohlášení a podmínek ochrany osobních údajů, revidované prohlášení bude uvedeno na webových stránkách Správce. Subjekt údajů je povinen znění tohoto dokumentu pravidelně kontrolovat, než poskytne jakékoliv osobní identifikační údaje.

12.3. V případě, že dojde ke změně tohoto dokumentu, je Subjekt údajů oprávněn kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů Správcem.

page5image1466195088 page5image1466195392